3y娱乐网

3y娱乐网,专注分享歪歪公会排行榜和yy直播频道的网站!  
您现在的位置:3Y娱乐 - 抖音快手 - 正文

抖音越南歌曲Huynh ?? à

类别:抖音快手日期:2020-08-22 21:08:00人气值:
抖音越南歌曲Huynh ?? à

抖音Huynh ?? à 在线试听:

Huynh ?? à-?inh ??i V?/KN 在线试听:

Huynh ?? à歌词介绍

T?ng tháng n?m tr?i qua

Ch?ng th? nào hi?u ra

Vì sao n?m x?a ng??i v?i b??c ?i

Còn nh? m?i hình bóng ngày tháng

Nguy?n kh?c sau

Bên chum r??u n?ng ng??i

Thích c?n chén v?i ta

V?n nh? m?i h?i ?c nh? v? anh

T? trong ta ch? mu?n g?i tên ng??i có hay

B?n ba n?i phong tr?n

Phiêu b?c gió s??ng t?n tam can

N?i s?u bi nh? gi?ng xé

Huynh ?? ?i huynh ?? à

Cu?c s?ng có t?t kh?ng

Có kh?e kh?ng

Ch?ng h?i am v? ?ay

Ch?ng h?i th?m th? sao

M?t cau quan tam nào th?y ?au

Huynh ?? ?i huynh ?? à

Vì cu?c s?ng ? n?i ?ay bình yên

Tr?n gian phong ba ??c mình n?i x? xa

Ch? ??i tin anh huynh ?? ?i

Anh s? quay v?

T?ng tháng n?m tr?i qua

Ch?ng th? nào hi?u ra

? ph??ng tr?i nào cu?c s?ng anh có ?n kh?ng

Nhan gian r?ng l?n

N??c c? anh t?ng b??c ?i

V?n ?i?u tam t?

V?n tin anh thành c?ng

Khi ??ng qua ?i nh?t ??nh anh quay v?

V? l?i n?i x?a cha m? già ngóng tr?ng

K?t thúc tháng ngày phiêu du

V? n?i ch?n an yên

?àm ??o thau ?êm

Ly r??u cay cùng tri k?

Huynh ?? ?i huynh ?? à

Cu?c s?ng có t?t kh?ng

Có kh?e kh?ng

Ch?ng h?i am v? ?ay

Ch?ng h?i th?m th? sao

M?t cau quan tam nào th?y ?au

Huynh ?? ?i huynh ?? à

Vì cu?c s?ng ? n?i ?ay bình yên

Tr?n gian phong ba ??c mình n?i x? xa

Ch? ??i tin anh huynh ?? ?i

Huynh ?? ?i huynh ?? à

Cu?c s?ng có t?t kh?ng

Có kh?e kh?ng

Ch?ng h?i am v? ?ay

Ch?ng h?i th?m th? sao

M?t cau quan tam nào th?y ?au

Huynh ?? ?i huynh ?? à

Vì cu?c s?ng ? n?i ?ay bình yên

Tr?n gian phong ba ??c mình n?i x? xa

Ch? ??i tin anh huynh ?? ?i

Anh s? quay v?